2010/03/28

विज्ञानावर आधारित संकलित सुविचार

विज्ञानावर आधारित संकलित सुविचार


१- शास्त्रज्ञ मनात अणतीलतर ते आपल्या संशोधनाचा उपयोग सुन्दर जग निर्माण करण्यासाठी करू शकतील

२-जड़त्वाच्या विलक्षण वेग प्राप्त झाल्यास जड़त्वाच्या एका कनातुन सामर्थ्याचे डोंगर उभे राहू शकतात।
३- मला सर्व कळते असे समजू नका आणि दुसर्याने केलेल्या स्तुतित कधीही भाळू नका ।

प्रीती तड़स

No comments:

Post a Comment